Loading...

 • द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति

  Shiv Das

  Download Image

  सौराष्ट्रे सोमनाथे श्रीशैले मल्लिकार्जुनम।

  उज्जयिन्याम महाकालं - ओमकारं - अमलेश्वरं ॥

  परल्याम वैद्यनाथं च  डाकिन्याम भीमशंकरं ।

  सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं  दारुकावने ॥

  वाराणस्यां तु विश्वेशं त्रयम्बकं  गोमतीतटे ।

  हिमालये तु केदारं घुश्मेशं शिवालये ॥

  एतानि  ज्योतिलिंगानि सायंप्राति पठेन्नर: । 

  सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणं विनश्यति ॥

  एतेशां दर्शनादेव पातकं नैव तिष्ठति । 

  कर्मक्षयो भवेत्तस्य यस्य  तुष्टो महेश्वराः ॥

  Download Image
  |15|1